Werkgroepen

Op de ledenvergadering van 27 januari 2018 zijn een aantal werkgroepen ingericht. In deze werkgroepen kunnen leden zich inzetten voor de vereniging en hun kennis, vaardigheden en ervaring aan de vereniging beschikbaar te stellen.  Zo wordt het bestuur werk uit handen genomen.

Sommige werkgroepen bestonden in de praktijk al langer, zoals de mensen die de website en Berichten verzorgden (redactie en ICT).
Andere werkgroepen zijn nieuw.

Wil  je opnemen met een werkgroep of wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar siraterces.[antispam].@wadvaarders.nl


Algemene Taakomschrijving van de werkgroepen

De benodigde werkgroepen voor de Vereniging Wadvaarders worden ingesteld door het bestuur, eventueel op voorstel van de leden.

De werkgroepen worden ingesteld zowel als verlichting van de taken van het bestuur als ook om de leden van de vereniging meer te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Tevens kunnen de werkgroepen een verrijking zijn in kennis en activiteiten van de vereniging als geheel.
Het bestuur benoemt een trekker of aanspreekpunt van de werkgroep. Deze kan weer, in overleg met het bestuur, een aantal mensen bij de werkgroep betrekken.

Eén van de bestuursleden is contactpersoon tussen de werkgroep en het bestuur.
Vanuit het bestuur wordt per werkgroep een taakomschrijving c.q. werkopdracht gegeven. Dit kan in samenspraak gaan met (de trekker van) de werkgroep.
Het bestuurslid die contactpersoon is voor de werkgroep rapporteert aan het bestuur over de gang van zaken van de werkgroep.
De werkgroep kan gevraagd en ook ongevraagd het bestuur adviseren.
Het bestuur besluit uiteindelijk en heeft de eindverantwoording.

Eventuele kosten zijn ten laste van de vereniging, maar tevoren dient hierover een afspraak te zijn gemaakt met het bestuurslid dat contactpersoon is.


Werkgroep Wadvaarders 2030

In 2023 is in opdracht van het bestuur een werkgroep in het leven geroepen om een advies op te stellen voor de beleidslijnen van de vereniging. Waar staat de vereniging voor, welke standpunten hebben we op bepaalde thema's en welke aandachtspunten verdienen de meeste aandacht. Eerst heeft de werkgroep zelf een aantal thema's opgestelt, waarna meer leden van de vereniging betrokken zijn door middel van klankbordbijeenkomsten. Een en ander heeft uiteindelijk een adviesrapport opgeleverd, dat hier te downloaden is.

Adviesrapport Wadvaren 2030 (pdf)


Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek en monitoring

Er is het afgelopen jaar een brede inventarisatie gemaakt van de bedreigingen voor het vrij en verantwoord varen op de Waddenzee zoals wij Wadvaarders dat voorstaan. Daar zijn 13 vraagstukken uit gekomen, die mogelijk de aandacht van de Wadvaarders vragen of zullen gaan vragen. Om die het hoofd te bieden is de werkgroep O&M bedoeld. O&M moet door onderzoek en feiten verzamelen de onderbouwing gaan verzorgen voor het antwoord van de Wadvaarders op die 13 vraagstukken. <lees verder>
Zie ook onder de werkgroep Ambassadeurschap Waddenzee.


Werkgroep Plastic/Schoner Wad

De werkgroep houdt zich bezig met de mogelijkheden voor het ontdoen van het Wad van zwerfvuil. Dit betreft alle vormen van vuil, met name dat van plastic.
De werkgroep bedenkt de mogelijkheden voor de vereniging en doet hieromtrent voorstellen aan het bestuur. De werkgroep participeert in andere initiatieven met betrekking tot het bestrijden van zwerfvuil in het Waddengebied. Zo nodig neemt de werkgroep contact op met andere instanties, verenigingen of personen. 


Werkgroep Ledenwerving (communicatie)

Doel: Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van beursstands, het uitgeven en verspreiden van informatiemateriaal over de Wadvaarders, het geven van voorlichting in de vorm van voordrachten en een-op-een gesprekken, het propageren van het gebruik van de wadvaardersvlag op de schepen, enz.


Werkgroep Ambassadeurschap Waddenzee

Doel: Het uitdragen van het vrij en verantwoord gebruik van het Waddengebied door het geven van voorlichting in woord en geschrift (folders) in jachthavens en elders, het begeleiden van excursies en droogvallers. Je kunt je opgeven voor deze werkgroep met een mailtje naar siraterces.[antispam].@wadvaarders.nl.

Er doet zich een concreet onderwerp voor: voorlichting over het bekijken van de zeehonden op de Kuipersplaat net ten westen van de zuidwestpunt van schier, naast het Rif van Schier. Waar gaat het om: De Waddenunit, die de ministeries elk jaar adviseert over het afsluiten van gebieden ten behoeve van vogels en zeehonden had voor 2018 voorgesteld ca de helft van de Kuipersplaat af te sluiten tussen 15 mei en 1 september. De Waddenunit constateert te veel verstoring van de -desondanks - groeiend aantal zeehonden op de kuiperplaat en stelt dat voorlichting in het verleden niet heeft geholpen.

Uit de literatuur blijkt echter dat goede voorlichting wel helpt om verstoring te voorkomen door de mensen die de zeehonden willen bekijken goede voorlichting te hoe je de zeehonden kunt bekijken zonder ze te verschrikken of het water in te jagen. In 2020 gaan twee studenten dit onderzoeken als stageonderwerp, maar ook de wadvaarders zelf kunnen hier aan meedoen door als je toch in de haven van Lauwersoog of Schier ligt de andere vaarders in de jachthaven te informeren over de zeehonden op de nabijgelegen Kuipersplaat, hoe je ze kunt benaderen zonder ze te verstoren, dat je ze kunt benaderen, waar je wel en niet kunt komen, hoe je je moet gedragen, e.d.  Ook informatie over de levenswijze van de zeehonden moet helpen om de mensen een goed beeld van de zeehonden te geven. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het opstellen van informatiemateriaal.


Werkgroep Aanlegfaciliteiten

Doel: Het bevorderen van nieuwe aanlegplekken langs de oevers van de Waddenzee en het bijdragen aan het verbeteren van de bestaande aanlegfaciliteiten. o.a. door het op diepte doen houden van de jachthavens.


Redactie van Berichten, BaW en de website

Deze werkgroep bestaat al jaren en verzorgt de inhoud en verspreiding van Wadvaarders Berichten, de nieuwsbrief BaW (Berichten aan Wadvarenden) en de content (inhoud) van de website Wadvaarders.nl. Je kunt je belangstelling voor de redactie kenbaar maken met een mailtje naar siraterces.[antispam].@wadvaarders.nl, maar omdat de redactieleden onderling veel moeten samenwerken is het aan de zittende redactieleden om te bepalen wie de redactie kan komen versterken of op een of andere manier een bijdrage kan leveren.


Werkgroep ICT

Deze werkgroep bestaat al jaren en verzorgt de bouw en onderhoud van de website wadvaarders.nl. De vereniging is op dit onderwerp kwetsbaar, want afhankelijk van enkele mensen met kennis van website- en appbouw. Uitbreiding van dewerkgroep is gewenst, maar vanwege de intensieve samenwerking is het aan de zittende leden van de werkgroep op welke wijze je kunt bijdragen.


Werkgroep Boeien en fysiek beheer Waddenzee

Deze werkgroep signaleert afwijkende ligging van boeien of ontbrekende boeien en voert overleg met Rijkswaterstaat enandere relevante partijen over het leggen en de ligging van boeien in het Waddengebied. Ook overige zaken op het gebied van fysiek beheer, zoals het op diepte houden van geulen kan onderwerp van de werkgroep zijn. De werkgroep is nauw verbonden met Nautin.