Werkgroep Onderzoek & monitoring

Werkgroep Onderzoek en Monitoring

coördinator: Robbert van der Eijk

Onderzoek                                                             
Er is het afgelopen jaar een brede inventarisatie gemaakt van de bedreigingen voor het vrij en verantwoord varen op de Waddenzee zoals wij Wadvaarders dat voorstaan. Daar zijn 13 vraagstukken uit gekomen, die mogelijk de aandacht van de Wadvaarders vragen of zullen gaan vragen. Om die het hoofd te bieden is de werkgroep O&M bedoeld. O&M moet door onderzoek en feiten verzamelen de onderbouwing gaan verzorgen voor het antwoord van de Wadvaarders op die 13 vraagstukken. Aan sommige daarvan kan iedereen die wil een bijdrage leveren, andere onderwerpen vragen meer specialistische kennis voor een antwoord, zonodig van buiten de vereniging. Lees de inventarisatie maar eens door
Het is voor de Wadvaarders essentieel in kaart te brengen wat onze aanwezigheid doet met het leven in het Waddengebied en duidelijk te hebben waar wij als wadvaarder wel en niet schade (kunnen) aanrichten en ons gedrag op moeten afstemmen. Naleven van de Erecode is al een goede leidraad (zie vorige item).
Wat voorop staat is dat wij vrij kunnen varen op de Waddenzee, maar niet ten koste van de Waddennatuur. Maar wij willen ook niet dat er onterechte beperkende maatregelen worden opgelegd voor vermeende verstoringen door wadvaarders. Zie daar in kort bestek het werkgebied en het belang van de werkgroep O&M. Op wadvaarders.nl is onder Voor leden - werkgroepen - werkgroep O&M de inventarisatie van bedreigingen en hoe daarop te partciperen opgenomen.
De afgelopen maanden is overleg geweest met verschillende organisaties waar de volgende vragen op tafel zijn gekomen waar wadvaarders gegevens voor kan aanleveren door waarnemingen die zij op de Waddenzee doen door te geven. Doel is om de dagelijkse stand van zaken en de toestand van de Waddenzee en zijn bewoners in kaart te brengen. Daar kunnen verstoringen van planten, dieren, mensen en bodem bij zitten veroorzaakt door mens, dier of weer, maar het gaat vooral om het totaal beeld waarbij alles in perspectief geplaatst kan worden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het doorgeven van drooggevallen schepen, bruinvissen en andere walvisachtigen, de ligging van schelpenbanken en zeegrasvelden. Er wordt door RWS - Basismonitoring een speciale app gemaakt om deze meldingen op standaard wijze aan te leveren.


 Monitoring

Monitoring Vaarrecreatie en Natuur is één van de acties van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 - 2018. Dit onderdeel van het AVW 2014 - 2018 moest antwoord geven op de volgende vragen.

  1. In welke mate heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Waddenzee op de plekken waar ze samenkomen?
  2. helpen de ingestelde maatregelen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is van 2016 t/m 2018 monitoringsonderzoek gedaan door een monitoringsconsortium MOCO. Resultaten van het onderzoek zijn jaarlijks gepubliceerd in 2017, 2018 en 2019. Namens de Vereniging Wadvaarders heeft Marjan Vroom (van De Karekiet) deelgenomen aan dit onderzoek.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in rapporten die beschikbaar zijn op de website https://rijkewaddenzee.nl. Dit rapporten zijn besproken met betrokkenen in jaarlijkse (werk)conferenties.

secretaris Michiel Firet en coördinator werkgroep O&M hebben overleg gehad met Sander Holthuijsen (RWS, NIOZ), coördinator voor de basismonitoring, over wat wij als Wadvaarders aan de basismonitoring kunnen bijdragen.

Afgezien van wadvaarders met specifieke kennis kwamen we uit op een paar eenvoudige onderwerpen waaraan de doorsnee wadvaarders mee zou kunnen werken door het doen van waarnemingen. Welkom zou het zijn als wadvaarders de volgende waarnemingen willen vastleggen:

  • droogliggende schepen (datum, tijd, plek, aantal schepen en mensen)
  • ligging en samenstelling schelpenbanken
  • ligging en grootte zeegrasvelden
  • waarnemingen van bruinvissen, zwemmende en droogliggende zeehonden, e.d.

Sander laat een meldingsapp ontwikkelen die wadvaarders op hun smartphone kunnen downloaden. Daarmee kunnen op een standaard manier waarnemingen worden doorgegeven. Nu al kun je ook je toevlucht nemen tot de app Obs van waarneming.nl