Wadvaardersdag 2024

Traditioneel vindt de wadvaardersdag plaats in de gastvrije Maritieme Academie in Harlingen op de 4e zaterdag van januari.
Dit jaar vindt de wadvaardersdag plaats op 27 januari.
Adres: Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen

De wadvaardersdag bestaat uit een ochtenddeel met enkele lezingen in de centrale hal, een aantal workshops of voordrachten in de verschillende lokalen en 's middags de algemene ledenvergadering. 

Kijk eerst welke workshops er zijn en schrijf je dan in voor de wadvaardersdag, je voorkeur voor de workshops en lezingen. Geef je desgewenst op voor het diner na afloop.

Vermeld bij de de betaling ook je lidnummer; dat staat vermeld op de laatste BaW onderaan de tekst over aanmelden. Dat scheelt onze administrateur zoekwerk.

AANMELDEN

 

NB: je hoort een bevestiging te krijgen maar dat blijkt soms niet goed te gaan.
Je aanmelding is dan wel in orde en is binnengekomen en wordt ook nog gecontroleerd aan de hand van je betaling. Je inschrijving is pas definitief als je hebt betaald.

Programma

Dagprogramma

Terug van weg geweest: een jeugdprogramma voor de jeugd van 8 tot 16 jaar met o.a. bezoek aan een heel bijzondere boot en varen met een simulator. Voor het voorlopig programma zie onder workshops.

Het programma voor de dag ziet er zo uit (wijzigingen voorbehouden).

09.30 Ontvangst, inschrijving en koffie
10.00 Opening Wadvaarders dag: Rob Leemans, voorzitter
10.05 Welkom op Maritieme Academie: Arjen Mintjes, directeur MAH
10.10 Jaarrede voorzitter
10.20 Presentatie meteoroloog Leo Kroon ‘Het weerbericht’
11.00 Wadvaarders wisseltrofee:
          de Stichting Waterrecreatie Nederland brengt de trofee terug
          Uitreiking: aan Jan Metselaar, haven Den Oever
11.25 Workshops in drie periodes, zodat iedereen 2 workshops kan bijwonen en lunchen
      de volgende workshops staan in de planning, zie onder voor een korte beschrijving
     o  Rekenen met NAP en eenvoudig wantij passages inschatten
     o  Veiligheid met de KNRM
     o  De vuilwater en toiletten problematiek en welke regels komen er aan.
     o  De Vlieland-dijk: de dijk op Vlieland wordt aangepakt, consequenties voor droogvallers
     o  Swim Way: hoe vinden vissen hun weg in/uit/naar de Waddenzee
     o  Het Duitse Wad: sinds dit jaar zijn ingrijpende nieuwe regels van kracht op het Duitse wad
     o  Een toertocht op 't Wad:  hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad,
        aanzet voor een werkgroep?
     o  De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad
11.30  Workshops 1e sessie groep 1 en lunch groep 2
12.30  Workshops 2e sessie groep 2 en lunch groep 1
13.30  Workshops 3e sessie groep 1 + groep 2
14.30  Opening Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders       
17.30  Napraten met een hapje en een drankje
18.00  Buffet
19.30  Einde Wadvaardersdag

 

De Workshops

Jeugdprogramma gedurende de dag

Menno  Buiskool, begeleiding Anniek en Noor (leerlingen Academie)

Terug van weggeweest, voor de jeugd tot ca 16 jaar.
Onder voorbehoud wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:
-  De simulator is heel leuk, vooral om dat kinderen daar heel goed in zijn.
-  "workshop" knopen,  bijvoorbeeld: met één hand een goede knoop leren leggen. Misschien een plankje maken met allerhande knopen. Misschien ook splitsen.
-  Misschien kunnen we de KNMR vragen of de kinderen met de reddingboot een rondje mee mogen varen.
-  Met de trein naar het haven terrein en een bezoek aan de Bruinvisch van Cees Dekker. Misschien ook weer pannenkoeken eten en spelletje doen in het ruim.
-  Spel: Slag in de rondte van Dolf Siere.

Workshops en lezingen

Je kunt aan de hand van de omschrijvingen je keuze bepalen voor twee workshops die je bij je opgave voor de wadvaardersdag meteen kunt vermelden.

De workshops zijn in drie sessies. Tijdens de eerste twee sessiesis ook de lunch.
Kies je voor een workshop in de eerste sessie dan lunch je in de tweede periode. Kies je voor workshops in de tweede sessie dan lunch je tijdens de eerste periode.
In derde sessie worden alle workshops gegeven, de eerste en tweede sessie zijn er slechts vier.

Bij de onderstaande beschrijvingen van de workshops staat aangegeven in welke sessie de workshop wordt gegeven.

Dijk renovatie Vlieland
1e sessie:11.30-12:30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Dries Hof (Boskalis / Rijkswaterstaat)

De zeedijk van Vlieland is in de vorige toetsronde afgekeurd.  
Rijkswaterstaat gaat in de zomer van 2024 samen met Boskalis de zeedijk van Vlieland, onderlangs het dorp, vernieuwen. Wat betekent dit voor de droogvallers onder het dorp? De werkzaamheden starten in februari 2024 en Boskalis rond de werkzaamheden af in oktober 2024. Echter in de periode kan er niemand over de dijk naar de wal. Met name treft dit de mensen die onder het dorp van Vlieland ankeren en droogvallen en naar het dorp willen. In de workshop zullen de werkzaamheden worden toegelicht en wordt aangegeven welke oplossingen er zijn om toch aan wal te komen.

Vuilwater en toiletten
1e sessie: 11.30-12.30 uuren 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Jasper Themans en Peter Paternotte

Per 1 januari 2026 is de verzegelingsplicht voor (toilet) buitenboordafsluiters op de binnenwateren van kracht. Hoe hard is deze datum?
Hoe is dat formeel geregeld en hoe gaat dat in de praktijk uitgevoerd worden? Hoe staat het in dit verband met vuilwatertanks en afzuigstations en waar zijn we met aan boord in te bouwen zuiveringsapparatuur?
Jasper Themans en Peter Paternotte delen de bevindingen van het Zeilen Magazine droogtoiletten project. 12 verschillende toiletten, 12 verschillende boten en 12 verschillende bemanningen die een droogtoilet hebben ingebouwd en er een heel seizoen gebruik van hebben gemaakt. Gezonde scepsis in het begin, de keuze van alle deelnemers om met het droogtoilet door te gaan aan het eind. Wat ging goed, wat kan nog beter?

Rekenen met NAP en beetje QuickTide 
1e sessie:11.30-12.30 uuren 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Wim Blankenstijn

Nieuw is een workshop "Rekenen met NAP". Dat is misschien een leuke dwarse insteek naar alle LAT-liefhebbers en NAP-haters. Maar rekenend met NAP kun je wantij-passages eenvoudig inschatten.
Ook komt de QuickTide-functie "Vast/Los" aanbod, voor Wadvaarders de nuttigste functie.


Veiligheid met de KNRM
1e sessie:11.30-12.30 uuren 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Derk van Dieren (KNRM Harlingen)

Check, check, check… voor dat je het water op gaat is het zaak alle onderdelen van je schip te controleren en als het dan toch mis gaat.. Daar wordt nader op ingegaan door Derk van Dieren van de KNRM. Elke jaar blijkt weer dat het merendeel van de ingeroepen hulp van de KNRM te wijten is aan onderhoud en controle voordat je het water opgaat.

Swim Way: hoe vinden vissen hun weg in/uit/naar de Waddenzee
2e sessie:12.30-13.30 uuren 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Heleen Jansen en/of Wouter van der Heij (Waddenvereniging)

De Waddenzee is belangrijk voor vissen. Het begrip Flyway staat voor de betekenis van de Waddenzee voor vogels. En zo staat Swimway voor de betekenis van de Waddenzee voor vissen; als kraamkamer, als doortrekgebied of om er te eten. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee bijvoorbeeld vooral als kinderkamer, zeebaars, harder en schar komen om te foerageren. Daarbij stelt elke vissoort zijn eigen eisen aan het leefgebied van de Waddenzee. Het project Swimway kijkt naar de betekenis van de randen van het wad, hoe schelpdierbanken door vissen worden gebruikt, hoe schoolvormende en grote vissen de Waddenzee gebruiken en wat het toekomstperspectief voor vis in de Waddenzee is. In de workshop wordt op deze vragen ingegaan en worden eerste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Daarna is er gelegenheid met de Swimway-inleiders in gesprek te gaan, wat wilt u weten over vis?

Het Duitse Wad
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Peter Renken (Soltwaters)

Sinds april dit jaar zijn ingrijpende nieuwe regels van kracht op het Duitse wad. De mogelijkheden om droog te vallen en te ankeren zijn sterk beperkt. Slechts 30% van het Duitse wad is geen beschermd gebied, 24% is bijzonder beschermd gebied, te vergelijken met onze art 2.5 gebied. Waar kunnenwe nog wel terecht op het Duitse Wad?

Een toertocht op 't Wad
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Noortje van Kempen en Bertien Broekhans

Hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad. Wat komt er bij kijken, wat moet je voorbereiden? Wat is een goede tochtplanning, waar ga je heen? In een groep varen, hoe doe je dat?  Vormt deze workshop de aanzet voor een werkgroep die tochten gaat organiseren?

De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur
Maarten Snel

Wat betekent de Erecode voor mij? Er zal uiteengezet worden hoe de erecode is ontstaan. Daarna wordt besproken wat deze heeft betekend voor de vereniging en ook hoe andere instanties en organisaties hiermee zijn omgegaan. Tevens wordt de mate van bekendheid van de Erecode besproken.

 

Agenda Ledenvergadering

 Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders

 • Opening voorzitter
 • Notulen vorige vergadering 28 januari 2023
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel jaaroverzicht + toelichting
 • Verslag kascommissie
 • Decharge bestuur
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Begroting 2024 + toelichting
 • Verkiezingen bestuur: 
   o Penningmeester Peter Doting: eerste termijn verloopt heden en hij is herkiesbaar
   o Bestuurslid Bertien Broekhans: eerste termijn verloopt heden en hij is herkiesbaar 
   o De maximale termijn van Robbert van der Eijk, secretaris is bereikt.
      Kandidaatstelling en verkiezing nieuwe secretaris: Michiel Firet
   o Rob Leemans treedt af als voorzitter maar blijft nog één jaar als gewoon bestuuslid.
     
  Kandidaatstelling en verkiezing nieuwe voorzitter: Hans Danel
 • Aanbieding rapport werkgroep Wadvaarders-2030
 • Reactie bestuur op rapport
 • Wadvaarderskalender 2024
 • Afscheid bestuursleden Robbert van der Eijk en Rob Leemans
 • Rondvraag
 • Afscheid Johan Visser (Maritieme Academie Harlingen)
 • Sluiting van de vergadering