Wadvaardersdag 2022

Traditioneel vindt de wadvaardersdag plaats in de gastvrije Maritieme Academie in Harlingen op de 4e zaterdag van januari. Door corona is het dit jaar later.
Gelukkig konden we ook 19 maart terecht in de Academie. We gaan er vanuit dat een normaal samenzijn dan mogelijk is. Toch zal de wadvaardersdag ook online te volgen zijn.

De wadvaardersdag bestaat uit een ochtenddeel met enkele lezingen in de centrale hal, een aantal workshops of voordrachten in de verschillende lokalen en 's middags de algemene ledenvergadering. De vergaderstukken zijn op de website geplaatst (zie onder Agenda Ledenvergadering).

Behalve een lunch is er dit jaar ook een warme buffet na afloop.

Programma

09.30 - 10.00  Ontvangst, inschrijving en koffie (in kantine)

10.00 - 10.10  Opening Wadvaarders dag - Rob Leemans, voorzitter

10.10 - 10.20  Welkom op Maritieme Academie - Arjen Mintjes, directeur

10.20 - 11.00  Presentatie ‘Omringd door water’  - Doeko Bosscher, medeauteur

11.00 - 11.15  Wadvaarders trofee inname van gemeente Schiermonnikoog

11.15 - 11.30 Uitreiking van de trofee aan Haven Cocksdorp

11.30 - 13.00  Workshops: QuickTide, Duitse regelgeving op het Wad,
                         radar varen, simulator, Weersverwachting/apps, onbetonde routes

13.00 - 14.00  Koude lunch

14.00 - 16.00  Algemene Jaarvergadering
                        Administratieve zaken:
                       
Notulen vorige vergadering         
                        Jaarverslag van de vereniging
                        Financieel jaarverslag
                        Verslag van de kascommissie
                        Decharge van het bestuur
                        Benoeming nieuwe kascommissie
                        Begroting voor het jaar 2022

            Uit de werkgroepen:
                        Schoner Wad, Aanlegfaciliteiten/havens, Internationaal, Platform,
                        Waterrecreatie, Startersondersteuning, de Wadvaarders kalender

            Bestuurswisselingen:
                       Afscheid van Jan Röben en IJsbrand Dijkstra
                        Verkiezing en Installatie van Gerard van Dorp en Johan Weijland
                       
na een korte presentatie door beiden

            Rondvraag en daarna sluiting van de vergadering

16.00 - 17.30  Napraten met een hapje en een drankje

18.00 - ....        Lopend buffet stamppot


 Toelichting bestuurswisseling

  • Jan Röben en  IJsbrand Dijkstra hebben hun maximale termijn in het bestuur gehad.
  • Peter Doting neemt het penningmeesterschap over van IJsbrand Dijkstra.
  • Gerard van Dorp neemt van Jan Röben diens taken m.b.t. communicatie en pr over,
  • Johan Weijland is bij Nautin Jan Röben opgevolgd als voorzitter en wordt daarom ook toegevoegd aan het bestuur Wadvaarders

De Workshops

korte omschrijving workshops en lezingen
QuickTide en Nautin
Veel zo niet alle wadvaarders hebben QuickTide op hun smartphone of computer staan. Hoewel de app gemakkelijk in gebruik is, valt er meer mee te doen dan opzoeken wanneer je over een wantij kunt.
Je vindt er de actuele waterstandverwachting van RWS, het marifoonweerbericht, de tijden van hoog- en laagwater, de waterstanden per 10 minuten nauwkeurig, actuele dieptegegevens, brughoogtes op getijdenwater, benaderingen voor Duitse Wadden en België, passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen en berekeningen voor vastlopen en droogvallen.
Eind december is QuickTide versie 2.5.10 aangepast met onder meer(binnenkort) nauwkeurige informatie Duitse wad. Nieuw: QuickTide spreekt nu ook Duits en Engels.
In de workshop worden de verschillende functies van de app doorlopen en wordt er ook aandacht gegeven aan de informatie op Nautin.


Nieuwe regelgeving Duitse Wad
Het Federale Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de watersport in de Duitse Waddenzee verder aan banden leggen. Milieuorganisaties en het bestuur van de nationale parken dringen al lange tijd aan op een verbod op watersporten in de Waddenzee.
Het federale ministerie van Verkeer heeft het ontwerp van een nieuwe vaarverordening op tafel gelegd. De beschermde gebieden worden daardoor enorm uitbreid en ook de wel toegankelijke gebieden worden sterk beperkt. Als dit ontwerp wet wordt, zal het niet meer mogelijk zijn om te ankeren en droog te vallen. Maar dit is precies waar wadvaarders wel van afhankelijk zijn, niet in de laatste plaats om veiligheidsredenen.


Onbetonde routes
Op wadvaarders.nl staan onder navigatiemedlingen (Varen op het Wad) verschillende onbetonde routes beschreven. Deze onbetonde routes zijn vaak leuker om te varen dan de betonde hoofdroutes van en naar de verschillende havens. Om bij de verschillende droogvalplekken te komen, zul je vaak van de veilige betonde routes moeten afwijken.
Aan de hand van een voorbeeld nemen Pim van Steijn en Bertien Broekhans de deelnemers mee in de voorbereiding op zo'n onbetonde route.


De Waddenunit
De Waddenunit is dagelijks op de Waddenzee te vinden met vier schepen. Als gastheer en om toezicht te houden en te handhaven, maar ook voor het doen van fysiek beheer en om verschillende partijen te ondersteunen bij monitoring, natuurherstel en het doen van praktijkgericht onderzoek.
De Waddenunit is eigenlijk de boswachter op zee. Zij kennen alle vaarwegen, geulen en prieltjes en weten precies de weg en helpen onderzoekers om op locatie te komen. Op deze manier helpt de Waddenunit ook andere organisaties om hun beheertaken uit te voeren.
De Waddenunit voert eigen beheertaken uit, maar zorgt er ook voor dat anderen hun beheertaken goed kunnen doen. Dat we met z'n allen zorgen voor de Waddenzee is goed voor de Waddenzee.


Zeeleven in de Waddenzee
[De Waddenzee is een unieke ecosysteem. Bodemleven, vissen, vogels, micro-organismen, alles is verbonden. In deze presentatie nemen we een kijkje in het leven van enkele dierlijke wadbewoners en bekijken het wetenschappelijk onderzoek wat er al decennia aan wordt uitgevoerd.


Varen met Sailwise
Zeilen in een rolstoel?
Dat maakt SailWise al meer dan 45 jaar mogelijk! Met haar locaties in Loosdrecht, Friesland en met de tweemast klipper de Lutgerdina op wad en IJsselmeer biedt SailWise mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking een actieve vakantie op het water. In deze workshop nemen we jullie mee wat erbij komt kijken om met deze doelgroepen uitdagende zeiltochten te maken. En wat dit betekent voor deze mensen in het kader van zelfvertrouwen, zelfregie en zelfredzaamheid.
de vaarsimulator
Vaar virtueel zelf op een groot schip op de simulator van de Maritieme Academie Harlingen. O.a. spannende situaties simuleren waarbij je met gekrulde tenen aan het roer zit/staat. Maximaal kunnen er 2 x 4 mensen aan het roer zitten.
onder voorbehoud:


Zeehonden onderzoek
Tussen 2018 en 2021 is op het oostelijke Wad onderzoek gedaan naar het gedrag van zeehonden. Er is gekeken hoe zeehonden omgaan met het onderlopen en weer droogvallen van de ligplekken op de platen onder invloed van de getijdenbewegingen. Ook is gekeken naar de reacties van zwemmende en droogliggende zeehonden op menselijke activiteiten, zoals langsvarende of droogvallende schepen en lopende mensen op een plaat.
Wat voor gedrag vertonen de zeehonden als ze op een plaat liggen? Liggen ze alleen maar te pitten of zijn ze ook actief? Gaan ze ook zonder aanleiding het water in? Zijn jonge zeehonden (pups) echt zo hulpeloos als Lenie t Hart c.s. ons steeds heeft willen doen geloven? We gaan het zien.

Agenda Ledenvergadering

Werkgroepen

Binnen de Wadvaarders bestaan 13 werkgroepen. Sommige zijn heel actief en merk je als lid meermalen in het jaar dat ze bestaan, zoals de redactie, andere komen alleen tot leven in speciale gevallen, zoals bij een lustrum (pas weer in 2025).
Overzicht van de werkgroepen in alfabetische volgorde. De samenstelling van de werkgroepen wisselt afhankelijk van de onderwerpen. Wil je meer van een werkgroep weten of wil je er bij aansluiten, neem dan contact op met de secretaris.


Aanlegfaciliteiten en havens
Leden van de werkgroep houden zich deels beroepsmatig, deels als belanghebbende wadvaarder bezig met het bevorderen en onderhouden van goede havenfaciliteiten, bijv. als het gaat om het toegankelijk houden, bij verbouwingsplannen van waddenhavens of het ondersteunen van aanlegmogelijkheden bij de Afsluitdijk.

Betonning
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhoud van de betonning op de Waddenzee. Minimaal één keer per jaar is er overleg tussen RWS en de recreatievaart over de betonning op de Waddenzee, de mogelijkheid van virtuele betonning, e.d. Er is een nauwe relatie met Nautin.

Internationale samenwerking
In het trilaterale overleg met de Duitse en Deense organisaties vertegenwoordigt de ver. Wadvaarders de Nederlandse vaarrecreatie en onderhoudt goede contacten met de zusterorganisaties in Duitsland en Denemarken.

Ledenwerving
Door corona zijn er de afgelopen tijd geen beurzen geweest maar samen met Nautin staan de wadvaarders op beurzen als Boot Holland en de beurzen in Den Helder en Duitsland. De havens rond de Waddenzee worden bevoorraad met folders, nummers van Wadvaarders Berichten en van gratis overzichtskaarten van het internationale waddengebied.

Lustrum
Elke 5 jaar wordt het lustrum gevierd, de laatste keer in 2020 het 30-jarig bestaan op Schiermonnikoog. Normaal vindt de Wadvaardersdag plaats in de Maritieme Academie in Harlingen, als het ware onze thuishaven, maar eens in de 5 jaar wijken we voor het lustrum een heel weekend uit naar een van de Waddeneilanden en wordt een speciaal programma bedacht en voorbereid.

Onderzoek
Bewegingsbeperkende beheermaatregelen moeten feitelijk worden ondersteund met wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld waar en wanneer zijn afsluitingen gerechtvaardigd en waar en wanneer niet. Waar nodig dragen we informatie aan om aanpassing van maatregelen te bepleiten of juist om ongunstige plannen te voorkomen. Periodiek wordt middels enquêtes onderzocht wat wadvaarders vinden van onderwerpen die met (varen op) de Waddenzee samenhangen.

Platform Waterrecreatie
Verschillende wadvaarders doen mee in werkgroepen van het landelijke Platform Waterrecreatie over o.a. veiligheid, duurzaamheid en energietransitie en dragen zo hun steentje bij aan het ontwikkelen van meer realistische regels dan aangedragen door typische landmensen bij de overheid.

Redactie
Van het redactieteam merk je als lid mogelijk het meest via de BaW nieuwsbrieven, de Wadvaarders Berichten in voor- en najaar, en de informatie op de website wadvaarders.nl. De redactie opereert onafhankelijk van het bestuur.

Schoner Wad
Wadvaarders nemen deel aan nationale en internationale activiteiten om de Waddenzee schoon te krijgen en te houden, zoals de jaarlijkse schoonmaakacties CleanUp in Duitsland en de World Clean-Up Day 18 september 2021. De wadvaarderstas om op jouw tochten met plastic en andere troep van het Wad te vullen en zo het Wad schoon te houden, is via de website te bestellen en op de wadvaardersdag te koop.

Startersondersteuning
De afgelopen coronajaren zijn veel nieuwe recreatievaarders lid geworden van de Wadvaarders. Ongetwijfeld zitten daar de nodige mensen bij die voor het eerst of met weinig ervaring het Wad op willen gaan. Zo'n 20 ervaren wadvaarders staan klaar en zijn bereid om je te helpen bij de voorbereiding van je tochten op het Wad. Maak er gebruik van!

Veiligheid
Omstandigheden kunnen op het Wad nog een stuk ingewikkelder zijn en om meer voorzieningen, voorbereiding en kennis van zaken vragen dan varen op een rustig Fries meer. De Wadvaarders nemen deel aan de landelijke werkgroep Veiligheid en Gedrag. De slogan "Vrij en verantwoord varen" slaat niet alleen op zorg voor het Wad maar ook op zorg voor de ander en jezelf.

Wadvaarderskalender
Elk jaar verschijnt de wadvaarderskalender met foto's van leden en de getijdengegevens van Harlingen of Lauwersoog. De kalender is gratis te downloaden van de website en misschien liggen er nog een aantal gedrukte exemplaren op de wadvaardersdag. Eind van het jaar worden leden weer gevraagd om hun mooiste waddenfoto's voor de kalender in te sturen.

Website
De website is in feite het virtuele kantoor van de Wadvaarders: de ledenadministratie en de financiële administratie zijn er ondergebracht en in professionele handen van het administratiekantoor. De basisstructuur en onderhoudstools worden ook professioneel beheerd. De feitelijke indeling en invulling en het onderhoud daarvan wordt door onze eigen webbeheerders gedaan en geven zo redactie, bestuur en jou als lid de mogelijkheid inhoud te geven aan de website.